آبپاش و لوازم جانبی Standard Coverage

Series TY-FRB Sprinklers

Series TY-B Sprinklers

Series TY-L Sprinklers

Series TY-FRL Sprinklers

Series RFII Standard Coverage Sprinkler

Model RFII HSW Sprinkler

Model RFII MRI Standard Coverage Sprinklers

Illusion Standard Coverage Sprinkler

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق