آبپاش و لوازم جانبی DRY

Series DS-1 Dry Sprinklers

Series DS-2 Dry Sprinklers

Series DS-C Dry Sprinklers

Series DS-3 Dry Sprinklers

Series DS-8 Dry Sprinklers

Series DS-ECC Dry Sprinklers

DSB-2 Dry Sprinkler Boot

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق