آبپاش و لوازم جانبی DRY

DRY

Series DS-1 D ry Sprinklers

DRY

Series DS-2 D ry Sprinklers

DRY

Series DS-C Dr y Sprinklers

Series DS-3 D ry Sprinklers

Series DS-8 D ry Sprinklers

Series DS-ECC D ry Sprinklers

DSB-2 D ry Sprinkler Boot

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق