شیرهای همه منظوره tyco

Wet System

RM-2 Riser Manifold

Wet System

RM-2 Base Riser Manifold

TD-2 Test and Drain Valve

RC-1 Retard Chamber

(Wet System Valves)RM-1 Riser Manifold

WMA-1 Water Motor Alarm

RSV-1 Residential Shut-Off Valve

CV-1FR Riser Check Valve

AV-1-300 Alarm Check Valve

SprinklerSense Intelligent Flow Switch

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق