آبپاش تاسیسات ذخیره سازی سرد EAS-1

EAS-1 Sprinkler Control Heat Sensor

Electronically Controlled ESFR-17 Sprinkler

Electronically Controlled ESFR-25 Sprinkler

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق