دستگاه کابل حرارتی خطی  SD3

خطی متعارف SD3

(HC68) دستگاه کابل حرارتی خطی متعارف SD3 

(HC105) دستگاه کابل حرارتی خطی – متعارف SD3 

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق