دستگاه شستی ادرس پذیر SD3

ادرس پذیر SD3

12V to 28Vdc Main supply voltage 24Vdc Nominal main supply voltage 0.15mA Quiescent current 5mA @ 24Vdc Alarm current(شستی ادرس پذیر sd3)

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق