اطفا حریق اسپرینکلر TYCO

دریافت کاتالوگ

این اسپرینکلرهای قائم با داشتن پاسخی سریع و ثابت K با مقدار نامی 25 جهت حفاظت از انبارهای با قفسه های بلند استفاده می شود.برای انبارهایی با اجناسی از قبیل کارتون،پلاستیک،تایرهای لاستیکی ،رول های کاغذ و مایعات قابل اشتعال بهترین گزینه جهت حفاظت می باشد.