دستگاه شستی NOTIFIER

دستگاه شستی نوتیفایر

دستگاه شستی نوتیفایر
NBG-12LX Model 9.6 oz Shipping Weight 24 VDC Normal Operating Voltage 28.0 VDC Maximun SLC loop voltage 375 μA Maximun SLC Standby Current 5 mA Maximun SLC Alarm Current 32°F to 120°F (0°C to 49°C) Temperature Range 10% to 93% (noncondensing) Relative Humidity

 

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق