راه حل های بی سیم برای سیستم های تشخیص حریق (inim)

سوپاپ tyco

Wireless Temperature Detector

سوپاپ tyco

Wireless Optical Smoke/Heat Detector

سوپاپ tyco

Wireless Optical Smoke Detector

سوپاپ tyco

Wireless Base Sounder

سوپاپ tyco

Wireless Sounder Base with Visual Indicator

سوپاپ tyco

Translator

سوپاپ tyco

Wireless range expander

سوپاپ tyco

Wireless translator

سوپاپ tyco

Conventional IP65 Sounder

سوپاپ tyco

Conventional IP65 Sounder and Beacon

سوپاپ tyco

Wireless Callpoint

سوپاپ tyco

Wireless Alarm Repeater – Addressable

سوپاپ tyco

Wireless Output Module – 2 outputs

سوپاپ tyco

Wireless input module

سوپاپ tyco

Wireless sounder interface module

سوپاپ tyco

WD100-Smoke detector

سوپاپ tyco

WD200-Temperature detector

سوپاپ tyco

WD300 – Smoke and temperature detector

سوپاپ tyco

WC0010 – Manual call point

سوپاپ tyco

EWT100-Wire to wireless protocol translator

سوپاپ tyco

XWT100 – Radio expansion

سوپاپ tyco

WS2000 – Wall mounting alarm signalling devices

سوپاپ tyco

WSB1000 – Alarm signalling devices on detector’s bases

سوپاپ tyco

EWT100-TESTER – Wireless survey kit

سوپاپ tyco

WIL0010 – Wireless alarm indicator

سوپاپ tyco

WM110 – Wireless input module

سوپاپ tyco

WM202SR-Wireless output module

سوپاپ tyco

FireVibes/STUDIO – Software

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق