دستگاه دتکتور SD3

کمپانی SD3

کمپانی SD3

دتکتور شعله مادون قرمز متعارف مدل IRY2+S95 به همراه پایه محصول کمپانی SD3  فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استاندارد EN54 می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنل  را دارا می باشد.

دتکتور ترکیبی تشخیص دود و حرارت متعارف مدل MCY2+S95  محصول کمپانی SD3  فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و مطابق با استاندارد EN54  می باشد. سازگاری کامل جهت نصب روی زون های کنترل پنل را دارا می باشد.

دتکتور دود اپتیکال متعارف با مدل OC05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت مطابق با استاندارد EN54_7 بوده و سازگاری کامل جهت نصب روی زون های سری کنترل پنل های متعارف SD3 را دارا می باشد.

دتکتور حرارت متعارف مدل TRC05 محصول کمپانی SD3 فرانسه دارای یک خروجی چراغ ریموت و امکان تشخیص حرارت ثابت و نرخ افزایشی با حساسیت دمای 62 درجه سانتیگراد یا افزایش دمای 9 درجه ای در 1 دقیقه می باشد.

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق

Table of Contents