دتکتور سری XP95

سوپاپ tyco

Addressable base with built-in isolator

سوپاپ tyco

Addressable relay base

سوپاپ tyco

Spare address card with plastic tag

سوپاپ tyco

Optical Smoke Detector

سوپاپ tyco

Optical Smoke Detector

سوپاپ tyco

Heat detector

سوپاپ tyco

Optical smoke and heat detector

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق