بست های شیار دار لوله tyco

لوله tyco

Figure 579A – One-Bolt Coupling

لوله tyco

Figure 577 – Rigid Coupling

لوله tyco

Figure 522 Sprinkler Outlets

Figure 705 – Flexible Coupling

Figure 707 – Heavy Duty Flexible Coupling

Figure 716 – Flexible Reducing Coupling

Concetric Reducers

Tees and Crosses

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق