اجزای شیلنگ انعطاف پذیر Tyco

شیلنگ انعطاف پذیر

شیلنگ -انعطاف پذیر تایکو

FastFlex Flexible Sprinkler Hose

شیلنگ انعطاف پذیر

شیلنگ انعطاف پذیر تایکو

FH-1 Flexible Sprinkler Hose Assembly

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق