دستگاه شستی  SD3

شستی متعارف SD3

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق