شتاب دهنده –tyco

شتاب دهنده tyco

(شتاب دهنده TYCO)ACC-1 Dry Pipe Accelerator

(شتاب دهنده -TYCO)QRS Electronic Dry Pipe Accelerator

(شتاب دهنده- TYCO)Vizor Electronic Dry Pipe Accelerator

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق