دستگاه شستی Multron سنگاپور

 شستی مالترون Multron 

شستی مالترون

MCP-A204 Model Loop 24 Operating Voltage By Pressing `Glass’ Manually Initiating Mode <0.6MA Standby Current <1.8MA Alarm Current IP43 Ingress Protection

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق