دتکتورهای گاز مصرف کننده خانگی

  • مناسب برای تشخیص خطرات
  • بدون نیاز به کالیبراسیون
  • قابلیت تشخیص گازهای ظبیعی