دتکتورها

  • دتکتور گازهای قابل اشتعال ،سمی و اکسیژن
  • دارای تاییدیه ATEX
  • سرعت تشخیص بسیار بالا
  • عمر عملکردی 2 تا 5 ساله