دتکتور گاز ثابت نوتیفایر

  • زاویه ی تحت پوشش گسترده
  • محافظت در برابر نور خورشید
  • پاسخ سریع در کمتر از 30 ثانیه
  • دارای خروجی صنعتی استاندارد
دتکتور گاز ثابت نوتیفایر

  • دتکتور گازهای قابل اشتعال
  • پاسخ سریع در تشخیص
  • کاهش عملیات تامین و نگه داری روتین
  • قابلیت تشخیص گازهای هیدروکربنی