دتکتورهای گاز با فناوری نیمه هادی

  • عدم نیاز ضروری به کابل گسترش
  • عدم نیاز به کالیبراسیون گاز
  • مانیتورینگ آنی مداوم
  • هزینه ی کم و ابعاد کوجک