اجزای شیلنگ انعطاف پذیر Tyco

FastFlex Flexible Sprinkler Hose

FH-1 Flexible Sprinkler Hose Assembly

شرکت تارنمای طلایی

18 سال سابقه در زمینه اطفاء حریق